PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
ĐĂNG KÍ GIẢNG DẠY NGÀY 3 THÁNG 4 NĂM 2020
Xem và kiểm tra việc đăng kí theo từng lớp Xem và kiểm tra việc đăng kí theo thứ tự tiết
3 4 2020