PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai05:52:29 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai05:52:24 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai05:52:18 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai05:52:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai05:52:10 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai05:52:05 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai05:52:01 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai05:51:57 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai05:47:18 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong_xep_loai.aspx
10Vũ Mạnh Toàn05:41:26 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/form_dang_ki_muon.aspx
11Khách vãng lai05:40:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
12Khách vãng lai05:40:17 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
13Khách vãng lai05:40:17 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1.aspx
14Khách vãng lai05:30:39 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00868
15Khách vãng lai05:27:29 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11968
16Khách vãng lai05:18:53 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10476
17Khách vãng lai05:16:07 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai05:15:51 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
19Khách vãng lai05:00:20 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
20Khách vãng lai03:31:40 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00077
21Khách vãng lai03:22:29 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00868
22Khách vãng lai03:21:34 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-00136
23Khách vãng lai03:21:08 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11968
24Khách vãng lai03:14:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10476
25Khách vãng lai03:09:34 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
26Khách vãng lai03:01:23 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
27Khách vãng lai02:13:29 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00074
28Khách vãng lai01:48:07 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon.aspx
29Khách vãng lai01:16:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
30Khách vãng lai01:00:02 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SPL-00075
31Khách vãng lai00:27:02 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=11971
32Khách vãng lai00:26:58 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai.aspx
33Khách vãng lai00:15:48 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1_khoi.aspx
34Khách vãng lai00:15:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
35Khách vãng lai00:12:49 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
36Khách vãng lai00:10:52 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_to_chuc.aspx
37Khách vãng lai00:07:17 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
38Khách vãng lai00:01:59 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/phan_cong_giang_day_k1_giao_vien.aspx
15 11 2018