PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG THCS TÂN VIỆT
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 17 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai06:44:20 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai06:44:15 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
3Khách vãng lai06:44:10 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/van_ban/xem_van_ban.aspx
4Khách vãng lai06:44:05 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/default.aspx
5Khách vãng lai06:44:00 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai06:43:47 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
7Khách vãng lai06:43:35 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
8Khách vãng lai06:43:21 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
9Khách vãng lai06:37:03 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=421
10Khách vãng lai06:15:35 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
11Khách vãng lai05:39:56 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
12Khách vãng lai05:32:21 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=421
13Khách vãng lai05:27:35 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlgv/xem_phan_cong_cn_k_2.aspx
14Khách vãng lai04:53:49 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
15Khách vãng lai04:50:34 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=394
16Khách vãng lai04:36:24 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
17Khách vãng lai04:23:13 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=437
18Khách vãng lai04:21:19 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/calender.aspx
19Khách vãng lai04:07:28 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/sach_muon_chua_tra.aspx
20Khách vãng lai04:01:20 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_1/thong_ke_kt_hoc_ki_k1_truong_xep_loai.aspx
21Khách vãng lai03:23:22 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9090
22Khách vãng lai03:17:14 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1.aspx
23Khách vãng lai02:52:55 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai02:32:52 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
25Khách vãng lai02:09:22 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00862
26Khách vãng lai02:08:06 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=10476
27Khách vãng lai01:11:43 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_PPCT.aspx
28Khách vãng lai00:46:24 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
29Khách vãng lai00:46:24 http://bg-thcstanviet.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/Hai_mat/Cac_mon_k_2/thong_ke_bo_mon_k1_truong.aspx
17 1 2019